Kansas Authors Club logo
Kansas Authors Club

2004 Convention Photos
Fred Krebs as William Allen White

Return to
2004 Photos

Hats Off to Kansas Authors, Centennial logo
audience at William Allen White presentation

Return to Top of Page

 

William Allen White speaks
Fred Krebs played William Allen White