406 N. Monroe, St. John, KS 67576
Phone: (620) 549-3227
Fax: (620) 549-6589